TV
×

TOOTETINGIMUSED STV-001

Teenuse nimetus: digi-TV


1. Mõisted
Digiboks - televisiooniprogrammide digitaalsel kujul vastuvõtmiseks ja dekrüpteerimiseks vajalik seade;
Digi-TV - STV poolt pakutav televisiooniteenus DVB-C standardis;
STV sidevõrgu lõpp-punkt punkt - punkt, kus on Kliendile loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks STV kaabelvõrgule.
Liin - coaksiaal kaabeldust kasutades realiseeritud tehniliste seadmete kogum, mis ühendab STV sidevõrgu lõpp-punkti ühenduspunktiga.
Seadmed - kõik seadmed koos tarkvaraga, sealhulgas Kliendi terminalseadmed, mis ühendatakse teenuse raames ühenduspunktiga.
Vaatamiskoht - Kliendi ruumis asuv Digi-TV vaatamise võimalus.
Ühenduspunkt - teenuse kasutamiseks Kliendi seadme liini vahendusel STV sidevõrguga ühendamise koht.

2. Teenuse kirjeldus
Digi-TV teenus on STV poolt pakutav televisiooni teenus, mis võimaldab Kliendile alalist ligipääsu digi-TV pakettidele.
Teenusega on võimalik liituda Klientidel kelle poolt soovitava ühenduspunkti asukoht on mitte enam kui 100 meetri kaugusel samas hoones (kortermaja, eramaja, ärihoone) paiknevast STV sidevõrgu ühenduspunktist.
Digi-TV kasutamise tehniliseks eelduseks on koaksiaalkaablil (tüüp RG6) põhinev alusühenduse olemasolu Kliendi soovitud ühenduspunktis ja nõuetele vastavate seadmete kasutamine Kliendi poolt.'
Koaksiaalkaabli parameetrid:
- tüüp RG6;
- lainetakistus 75 Om;
- kesksoone läbimõõt 1,0-1,13 mm;
- sumbuvus sagedusel 862 MHz mitte rohkem kui 20 dB/100 m;
- kaabel otsastatakse tavaliselt F-konnektoriga.

Terminalseadmete arv, mille vahendusel on Kliendil teenuse raames võimalik vaadata digi-TV-d, sõltub tellitud vaatakjakohtade arvust. Iga digi-TV terminalseadmega saab siduda ühe vaatamiskoha.
Teenuse raames Kliendile edastatavate televisiooni- ja raadiprogrammide valik ja hulk sõltub tellitud pakettist. Pakettide kirjeldus on kättesaadav STV kodulehel.
Klient valib STV poolt Teenusetingimustes määratud valikust digi-TV paketi.
STV poolt vastavasisulise tehnilise võimaluse loomise järel (nn.baaspakett) on Kliendil võimalik tellida juurde ja seejärel vaadata ka lisatasulisi televisiooniprogramme teemapakettidena. Lisatasuliste televisiooniprogrammide vaatamise õigust on Kliendil võimalik tellida STV iseteeninduse kaudu või STV esindustes.
Kliendil ei ole lubatud võimaldada kasutada teenust kolmandatel isikutel ning Klient on kohustatud välistama Kliendi liini vahendusel televisiooni- ja raadioprogrammide edastamise kolmandatele isikutele või nende huvides.
Kliendil on õigus kasutada teenust vaid STV-ga kokkulepitud mahus (kooskõlas Kliendi kasutuses olevate vaatamiskohtade arvuga). Klient ei tohi omavoliliselt sekkuda sidevõrgu toimimisse ega tekitada enda jaoks ligipääsu ressurssidele, millele STV pole ligipääsu võimaldanud.
STV-l on õigus nõuda Kliendilt eeltoodud nõuete rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.
STV-l on õigus muuta televisiooni- ja raadioprogrammide valikut ja hulka, teavitades sellest Klient vastavalt Üldtingimustes sätestatule.
STV ei ole seejuures vastutav Kliendile edastatavate televisiooni- ja raadioprogrammide sisu ega nende vastavuse eest saatekavale või programmitootja poolt avaldatud reklaamile.
Samuti ei ole STV vastutav, kui muudatus televisiooni- või raadioprogrammide nimekirjas või katkestus programmi edastamisel on tingitud kolmandate isikute tegevusest või tegevusetusest.

3. Teenuse raames pakutavad teenuse paketid on kättesaadavad STV kodulehel.

4. Teenuse parameetrid
Digi-TV osutamisel tagab STV lõpp-punktis iga Lepingu alusel kvaliteetse teenuse osutamise 5 Terminaliseadmele (digiboksile). Signaali paraeetrid kliendi korteris on mitte vähem kui 60dB. Terminaliseade peab võimaldama digitaalsignaali vastuvõttu sagedustel 110-862MHz vastavuses DVB-C standardile ning omama Conax krüpteeringu toetust. STV garanteerib digi-TV teenuse vaid STV poolt välja antud või heakskiidetud terminaliseadmega.Teenuse kasutamiseks on vajalik STV smart-kaart. 

5. Võimalikud lisateenused
Teemapaketid. Digi-TV teenus võib sisaldada raadiokanaleid, mille tarbimine on võimalik terminaliseadmega.

6. Kvaliteedinõuded teenuse raames
STV garanteerib Kliendile televisiooniteenuse Kliendi juures olevast esimesena STV sidevõrguga ühendatud seadmest ja digiboksist kuni esimese STV ühenduspunktini, tagades seejuures igas kalendrikuus 99% ulatuses katkestusteta telepildi edastamise.
Eelnimetatud kvaliteedinõude täitmise garanteerib STV eeldusel, et Kliendi liin vastab kehtivatele nõuetele.
Teenuse kasutamiseks peab terminalseade olema maandatud.

7. Hind
Digi-TV teenuse tasu koosneb alljärgnevatest komponentidest:
- kuutasust;
- smart-kaardi renditasust;
- lisateenustasudest.

Teenuse eest tasumisele kuuluva kuutasu suurus sõltub valitud digi-TV pakettist.
Teenusega Digi-TV seonduvad tasud, samuti tasud Kliendi poolt tarbitavate tasuliste lisateenuste eest on sätestatud STV hinnakirjas.
Paketivahetus väiksemaks on teenuse valiku muudatus ja on tasuline vastavalt STV hinnakirjale.
STV poolt pakutavate terminaliseadmete müük või rent toimub vastavalt STV hinnakirjale.
Kui Toote kasutamise alustamiseks (näiteks liitumisel) või taasalustamiseks (näiteks ümberpaigutamisel) on vajalik liini rajamine, kannab liini rajamise kulud Klient. Kliendi soovil rajab liini STV, küsides Kliendilt liitumistasu, tasu suurus on fikseeritud STV hinnakirjas.

8. Tagasiarvestus
Juhul, kui teenus ei vasta lepingu tingimustele rikke tõttu, võib STV teha tagasiarvestuse Kliendile, kes on sellest teatanud Üldtingimustes sätestatu kohaselt. Tagasiarvestuse summa on proportsionaalne osa teenuse kuutasust vastavalt sellele, millise osa rike moodustas ajaliselt ja mahuliselt kalendrikuu teenuste kogumahust. STV ei tee tagasiarvestust, kui arvestuslik tagasiarvestuse summa ühe kalendrikuu kohta jääb alla 1 euro.

9. Rikked
Teenuse toimimist takistavad rikked kõrvaldab STV vastavalt Üldtingimustes toodule. STV-l on õigus teha teenuse toimimise tagamiseks vajalikke hooldustöid igal nädalapäeval kestvusega kuni kuus (6) tundi ajavahemikul kell 01:00-07:00. STV teeb hooldustööd viisil, mis häiriks minimaalselt teenuse kasutamist. Hooldustööde tegemise ajal võib Teenuse toimimises esineda häireid, mida ei loeta rikkeks. Teave vastavate hooldustööde/plaanilistetööde toimumise kohta on kättesaadav STV kodulehel.
STV-l on õigus teha teenuste osutamiseks kasutavate seadmete hooldustöid iga kuu esimesel teisipäeval ajavahemikul kl 22:00-04:00, samuti juhul, kui STV teavitab Klienti planeeritavatest hooldustöödest e-posti teel 24 tundi ette. Nimetatud ajavahemikus ilmnevaid häireid teenuste toimimisel ei loeta rikkeks.
Teave vastavate hooldustööde/plaanilistetööde toimumise kohta on kättesaadav STV kodulehel.
shortform